Informace o účelu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů

Odesláním objednávky zboží z e-shopu www.e-barvy.com potvrzuje objednávající (dále jen „Uživatel“), že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů popsaných níže, a že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů za níže uvedeným účelem je společnost Kittfort Praha s.r.o. se sídlem Radlická 2/608, 150 00 Praha 5, IČ: 26704064, e-mail: info@kittfort.cz, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499 (dále jen „Správce“)

Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a Uživatelem.

Jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

 

V případě objednávky na firmu:

 • název firmy
 • IČO
 • DIČ

Po jakou dobu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje v této souvislosti poskytujeme dalším příjemcům pouze v odůvodněných případech, a to:

 • za účelem doručení zboží - dopravci předáváme kontaktní údaje, které jste uvedli v objednávce. Tyto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • v zákonem stanovených případech příslušných orgánům veřejné moci či případně jim zainteresovaným subjektům pro naplnění výše uvedeného účelu zpracování či z důvodu ochrany našich práv (např. pojišťovnám, soudům ...)

Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci

Svá práva můžete uplatnit písemným či e-mailovým podáním, doručeným Správci na výše uvedené kontaktní adresy.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás obraťte na kontaktní adresu Kittfort Praha s.r.o., Horňátky 1, 277 11 Neratovice, e-mail: info@kittfort.cz.