RENOLAST

Efekt lupa
  • 1 z 2

Asfaltohliníková reflexoizolační nátěrová hmota RENOLAST je určená na povrchovou úpravu střech.

 

Upozornění

Výrobek podléhá ADR přepravě! Podrobnosti a cenu najdete na stránce Doprava.


1 080 Kč 2 144 Kč od 1 080 Kč
  • Balení
Kategorie: Asfalto hliníkové nátěrové hmoty
Odstín: stříbrný
Podklad: plech, IPA, térový papír, střešní izolační lepenky, dřeva, některé plastické hmoty, beton
Aplikace: štětec, váleček – nejlépe dvě vrstvy, bez základního nátěru
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C, bez slunečního záření
Vydatnost: 8-10 m2/kg
Zasychání: po 24 hod. zcela proschlý
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, S6006
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před vysokými teplotami a slunečním zářením
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka. Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 

Asfaltohliníková reflexoizolační nátěrová hmota RENOLAST je určená na povrchovou úpravu střech (plech, IPA, térový papír a ostatní střešní izolační lepenky), dřeva, některých plastických hmot, betonu apod., kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje, aby nátěr účinně odrážel světelné a tepelné paprsky.

 

Upozornění

Výrobek podléhá ADR přepravě! Podrobnosti a cenu najdete na stránce Doprava.