Reklamační řád

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím obchodní společnosti Kittfort Praha s.r.o., Radlická 2/608, Praha 5, provozovna Horňátky 1, Neratovice, IČ 26704064 (dále jen Dodavatel).

Dodavatel poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 2 roky uvedenou v záručním listu, pokud není uvedena doba jiná. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců je kupující povinen zkontrolovat, zda obal výrobku nevykazuje známky poškození způsobené přepravou. Jestliže ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Kupující se obratem spojí s Dodavatelem a ten vzniklou situaci řeší. Při odběru zboží u dodavatele probíhá kontrola zboží okamžitě na odběrném místě.

Rozpor s kupní smlouvou

Podle § 616 občanského zákoníku Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”) má kupující právo na to, aby Dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamace

V závislosti na druhu vady a povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. V případě vyřešení reklamace formou poskytnutí slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje u Dodavatele. I požadavek na výměnu dosud nepoužité vadné věci je třeba uplatňovat pouze vždy pouze u Dodavatele. Místem uplatnění reklamace je adresa sídla Dodavatele. Tím se rozumí, že pokud zákazník reklamuje zboží již dříve koupené musí je doručit k Dodavateli.

Náklady spojené s odesláním reklamovaného výrobku nese kupující. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení – je nutné doložit doklad k této přepravě.

Reklamaci lze v plné výši uplatnit pouze s originálním a nepoškozeným obalem, který je součástí prodávaného zboží. Dále zákazník předkládá nákupní doklad nebo jeho kopii. Pokud je zřejmé, že zákazník usiluje o výměnu věci musí reklamovaná věc obsahovat veškeré další příslušenství dodané v ceně zboží.

Dodavatel má termín na vyřízení reklamace 30 dnů od převzetí výrobku, přičemž lhůta 30 dnů je nutná pro servis a nezapočítává se do ní doba přepravy od zákazníka a k zákazníkovi zpět. Dodavatel však podniká veškeré kroky k nejrychlejšímu možnému termínu vyřízení reklamace vzhledem ke spokojenosti zákazníka. O postupu i vyřízení reklamace je zákazník vyrozuměn telefonicky. Reklamační protokol je zasílán elektronickou formou na e-mailovou adresu zákazníka, která je uvedena v objednávce.

Zákazník má právo podle § 53 odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Povinností zákazníka je předem informovat o této skutečnosti Dodavatele, a to e-mailem nebo telefonickým kontaktem.

Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však částky za dopravu, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • spočívající ve hře nebo loterii

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Dodavatel nemůže převzít odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Tento reklamační řád je platný od 1.2.2010 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.e-barvy.com.